0.00 EUR
Reģistrēties

Noteikumi

Internetveikala zooparks.lv lietošanas noteikumi

1.     Vispārīgie noteikumi

1.1.     Šie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) paredz internetveikala zooparks.lv (turpmāk – E-veikals) lietošanas kārtību. Noteikumus piemēro, kad Pircējs pasūta un pērk E-veikalā piedāvātās preces vai citādi izmanto E-veikala pakalpojumus.

1.2.     Pārdevējs ir AS Baltu Veterinārija, reģ.nr. 40103629372 adrese: Jelgava, Rūpniecības iela 39.

1.3.     Pircējs ir fiziska persona, kura rīkojas savā vai juridiskas personas uzdevumā un pilnvarojumā, kas iepērkas E-veikalā vai izmanto citus E-veikala pakalpojumus. Izmantot E-veikalu un tajā iepirkties ir tiesības rīcībspējīgām fiziskām personām, t. i., personām, kas sasniegušas pilngadību un kuru rīcībspēju neierobežo tiesa.

1.4.     Reģistrējoties vai veicot pasūtījumu, Pircējs apstiprina, ka viņam ir tiesības iepirkties E-veikalā.

1.5.     Līdz ar Pircēja veikto preču pasūtījumu Noteikumi kļūst par Pircēja un Pārdevēja pirkuma līguma noteikumiem, kas ir abiem līgumslēdzējiem obligāts juridisks dokuments. Līgums ir uzskatāms par noslēgtu, kad Pircējs pasūta preces E-veikalā, Noteikumos paredzētajā kārtībā un termiņos samaksā par precēm un pa e-pastu saņem Pārdevēja apstiprinājumu, ka Pircēja pasūtījums ir pieņemts un maksājums ir saņemts.

1.6.     Pircējs nav tiesīgs pasūtīt preces E-veikalā, ja Pircējs nav iepazinies ar Noteikumiem vai tiem nepiekrīt. Ja Pircējs nepiekrīt Noteikumiem vai kādai to daļai, viņš nav tiesīgs pasūtīt preces E-veikalā. Ja Pircējs pasūta preces, ir uzskatāms, ka Pircējs ir iepazinies ar Noteikumiem un pilnīgi tiem piekrīt.

1.7.     Pārdevējs patur tiesības vienpusēji grozīt un papildināt Noteikumus. Pircējam iepērkoties E-veikalā, tiek piemēroti Noteikumi, kas ir spēkā preču pasūtīšanas brīdī, tādēļ Pircējam jāiepazīstas ar Noteikumiem katrā iepirkšanās reizē.

1.8.  Pārdevējam ir tiesības bez brīdinājuma ierobežot Pircēja izmantojamos E-veikala pakalpojumus vai atcelt Pircēja reģistrāciju, ja Pircējs izmanto E-veikalu, pārkāpjot Noteikumus, mēģina kaitēt E-veikala darba stabilitātei vai drošībai.

1.9.  Rodoties būtiskiem apstākļiem, Pārdevējs ir tiesīgs uz laiku vai pavisam pārtraukt E-veikala darbību, par to iepriekš nepaziņojot Pircējam.


2.     Reģistrācija un personas datu apstrāde

2.1.  Reģistrēto Pircēju dati var tikt uzkrāti un apstrādāti

2.2.     Pircējs ir atbildīgs par to, lai reģistrācijas anketā sniegtie dati būtu precīzi, pareizi un pilnīgi. Ja Pircēja dati mainās, Pircējam tie ir nekavējoties jāatjauno. Pārdevējs nekādā ziņā nav atbildīgs par zaudējumiem, kas rodas Pircējam vai trešajām personām tādēļ, ka Pircējs ir norādījis nepareizus vai nepilnīgus datus (vai nav izmainījis vai papildinājis datus).

2.3.     Pircējam ir tiesības jebkurā brīdī brīvi mainīt, papildināt datus vai atcelt savu reģistrāciju

2.4.     Reģistrējoties Pircējs iegūst individuālus piekļuves datus (lietotājvārdu un paroli). Pircējs apņemas tos uzglabāt drošā vietā un neatklāt trešajām personām. Pircējs ir atbildīgs par viņam sniegto pievienošanās datu glabāšanu, kā arī par jebkuru darbību (datu sniegšanu, veiktajiem preču pasūtījumiem u.c.), kas tiek veikta E-veikalā, pievienojoties ar individuālu Pircēja vārdu un paroli. Ja E-veikala sniegtos pakalpojumus izmanto trešā persona, kas pievienojas E-veikalam tīmeklī, izmantojot Pircēja piekļuves datus, Pārdevējs šo personu uzskata par Pircēju. Ja Pircējs pazaudē piekļuves datus, viņam ir nekavējoties jāinformē par to Pārdevējs pa tālruni vai e-pastu, kas norādīti E-veikala vietnē (zooparks.lv).

2.5.     Reģistrējoties un piekrītot Noteikumiem, Pircējs dod tiesības Pārdevējam kā personas datu pārzinim un datu operatoram atlasīt, uzkrāt, sistematizēt, izmantot un jebkādā citā veidā apstrādāt visus un jebkurus personas datus, kurus Pircējs tieši vai netieši sniedz, apmeklējot E-veikalu un izmantojot tā pakalpojumus.

2.6.     Pārdevējs statistikai var izmantot ar Pircēja personu tieši nesaistītus datus, t. i., datus par iegādātajām precēm. Šādi statistikas dati tiks atlasīti un apstrādāti tā, lai netiktu atklāta Pircēja personas identitāte vai citi personas dati, pēc kuriem būtu iespējams noteikt personas identitāti.

 

3.     Preču cenas, samaksas kārtība un termiņi

3.1.     Preču cenas E-veikalā izveidotajā pasūtījumā tiek norādītas eiro ar iekļautu PVN. Preces Pircējam tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā E-veikalā pasūtījuma apmaksas brīdī.

3.2.     Pircējs norēķinās par precēm priekšsamaksas veidā, izmantojot kādu E-veikalā norādītu internetbanku. Pircējam internetbankā tiek sagatavots maksājuma uzdevums saskaņā ar Pircēja pasūtījumu. Naudu Pircējs iemaksā Pārdevēja kontā. Atbildība par datu drošību šādā gadījumā ir attiecīgajai bankai, jo visas naudas operācijas notiek tās internetbankas sistēmā.

3.3 Tikai saņemot maksu par precēm un piegādes maksu, tiek izpildīts pasūtījums un noteikts preču piegādes termiņš. Samaksa uzskatāma par veiktu, kad visa maksājuma summa ir saņemta un ieskaitīta Pārdevēja bankas kontā, kas norādīts samaksas noteikumos. Preču un piegādes cenā ir iekļauts PVN.

3.4.     Pārdevējs ir tiesīgs, nepaziņojot par to Pircējam, anulēt pasūtījumu, ja Pircējs nesamaksā par precēm trīs bankas dienu laikā kopš pasūtījuma veikšanas.

4.     Preču komplektēšana un piegāde

4.1.     Preces tiek piegādātas tikai Pārdevēja noteiktajā teritorijā. E-veikals pieņem pasūtījumu tikai tad, ja ievadītā piegādes adrese ietilpst noteiktajā teritorijā. Preces piegādā Pārdevējs vai tā pilnvarots pārstāvis (kurjers).

4.2.     Par preču piegādi jāmaksā piegādes maksa. Piegādes maksa var būt gan fiksēta, gan arī atkarīga no Pircēja pasūtīto preču vērtības.

4.3.     Pircēja pasūtītās preces tiek piegādātas Pircēja pasūtījumā norādītajā adresē vai piedāvātajos pakomātos.

4.4. Ja pasūtījums tiek piegādāts norādītajā adresē, Pircējam ir jāpieņem preces pašam. Ja pasūtītās preces saņems nevis Pircējs pats, bet cita persona, pasūtījumā ir jānorāda saņēmēja vārds un uzvārds.

4.5.  Ja preču piegāde nav iespējama Pircēja vainas vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ (Pircējs ir norādījis nepareizu adresi, norādītajā adresē Pircējs vai saņēmējs nav sastopams, norādītajai adresei nevar piekļūt, u. c.), preces tiks sūtītas atkārtoti, kad Pircējs papildus piemaksā par preču atkārtotu piegādi

4.6.  Pārdevējs piegādā Pircējam saskaņotā piegādes laikā.

4.7.  Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par preču piegādes termiņu pārkāpšanu, ja preces Pircējam netiek piegādātas vai netiek piegādātas laikus Pircēja vainas vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ.

4.8.  Preču piegādes laikā Pircējs kopā ar Pārdevēja pārstāvi (kurjeru) pārbauda sūtījuma stāvokli un atbilstību pasūtītajam. Pircējs ar savu parakstu apliecina sūtījuma preču kvalitātes un apjoma atbilstību.

4.9.  Ja Pircējs pamana, ka piegādātā sūtījuma iepakojums ir bojāts (ieplīsusi iepakojuma uzlīme, sabojāts iepakojums vai ir cits ārējs bojājums), viņam tas ir jāieraksta piegādes dokumentā (Pārdevēja eksemplārā). Pretējā gadījumā ir uzskatāms, ka sūtījums ir piegādāts pienācīgi un bez bojājumiem.

4.10.  Ja preču saņemšanas laikā Pircējs pamana, ka sūtījumā nav atbilstošs preču daudzums vai piegādātās preces neatbilst pasūtītajam, un tas nav norādīts piegādes dokumentā, Pircējam tas ir jāieraksta piegādes dokumentā (Pārdevēja eksemplārā) un jāapliecina ar parakstu, kā arī nekavējoties jāinformē Pārdevējs, nosūtot attiecīgo ziņojumu uz e-pasts@zooparks.lv Pretējā gadījumā ir uzskatāms, ka sūtījums ir piegādāts pienācīgi un piegādātās preces atbilst pasūtījumam.

5.     Preču kvalitātes garantija un derīguma termiņš

5.1.     Visu E-veikalā pārdodamo preču īpašības ir norādītas preces aprakstā pie katras preces.

5.2.     Pārdevējs neatbild par to, ka E-veikalā esošās preces pēc to krāsas, formas un citiem parametriem neatbilst reālajam preču lielumam, formai un krāsai Pircēja datora monitora īpatnību dēļ.

5.3.     Atsevišķiem preču veidiem tiek piešķirta preces ražotāja vai Pārdevēja kvalitātes garantija, kuras termiņš un citi noteikumi ir norādīti šo preču aprakstos vai kopā ar precēm izsniegtajas garantijas kartēs (talonos).

5.4.     Precēm, kurām kvalitātes garantija netiek izsniegta, spēkā ir garantija, kas noteikta attiecīgajos tiesību aktos.

5.5.     Preces, kurām ir noteikts derīguma termiņš, tiek piegādātas tā, lai Pircējam būtu saprātīga iespēja izmantot šīs preces līdz derīguma termiņa beigām.

6.     Atteikuma tiesības. Preču maiņa un atdošana atpakaļ

6.1.     Ja Pircējs ir patērētājs Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē (fiziskā persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci vai pakalpojumu nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību), Pircējs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma (preču pirkuma E-veikalā) 14 kalendāro dienu laikā pēc attiecīgo preču piegādes.

6.2.  Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

6.2.1.      tiek piegādātas preces, kas tiek izgatavotas pēc patērētāja norādījumiem vai ir neaizstājamas lietas, vai pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ, vai tās ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas;

6.2.2.      Pircējs ir atvēris audioieraksta vai videoieraksta, vai datorprogrammas iepakojumu;

6.2.3.      tiek piegādāti laikraksti, periodiskie izdevumi un žurnāli;

6.2.4.      citos likumā paredzētajos gadījumos.

6.3.     Lai izmantotu atteikuma tiesības, Pircējs aizpilda un paraksta piegādes dokumentam pievienoto atteikuma veidlapu, pienācīgi norādot visus nepieciešamos datus, un nosūta Pārdevējam uz šādu adresi: AS, Baltu Veterinārija, Jelgava, Rūpniecības iela 39, LV-3008

 6.4.     Pircējs 7 dienu laikā pēc rakstveida atteikuma nosūtīšanas atdod preci (ja tā ir piegādāta) Pārdevēja noliktavā Rūpniecības ielā 39, Jelgavā (darbdienās no plkst. 9.00 līdz 16.00). Atteikumu var iesniegt arī kopā ar preci.

6.5.     Pārdevējs atmaksā preces cenu, ko Pircējs ir nodevis atpakaļ, izmantojot atteikuma tiesības, desmit darbdienu laikā pēc preces pieņemšanas. Piegādes maksa Pircējam netiek atmaksāta.

6.6.     Pircējs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Pircējs ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašības vai darbības noskaidrošanai. Precēm ir jābūt nesabojātām, nezaudējušām preces izskatu (nenoņemtas un nesabojātas etiķetes, nenoplēstas aizsardzības plēves u. c.) un nelietotām. Prece ir jāatdod tās oriģinālajā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kādā tā tika saņemta, noteikti atdodot preces iegādāšanās dokumentu, garantijas karti (talonu) (ja tāda bija iedota), lietošanas instrukcijas un citus preces piederumus. Ja prece nav pilnībā komplektēta, ir sabojāta, nekārtīga vai nav atbilstoši iepakota, Pārdevējam ir tiesības nepieņemt preci, kā arī neatmaksāt Pircēja par preci samaksāto naudu.

6.7.     Prasījumu par līguma noteikumiem neatbilstošu preci, kā arī pašu neatbilstošu preci Pircējs iesniedz, ievērojot Ministru kabineta noteikumus Nr.631 “Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu” Pārdevēja noliktavā Rūpniecības ielā 39, Jelgavā (darbdienās no plkst. 9.00 līdz 16.00).

6.8.     Izdevumus preču nogādei līdz veikalam sedz Pircējs (izņemot, preces, kas neatbilst līguma noteikumiem). Ja Pircējs vēlas atdot preces to piegādes laikā, tās jāatdod to piegādājošajam Pārdevēja pārstāvim (kurjeram).

6.9.     Atdodot atpakaļ vai mainot kvalitatīvas un Pircēja pasūtījumam atbilstošas preces, piegādes maksa Pircējam netiek atmaksāta.

7.     Informācijas apmaiņa

7.1.     Pārdevējs visus paziņojumus sūta un citādi sazinās ar Pircēju, izmantojot Pircēja reģistrācijā norādīto e-pasta adresi vai tālruni.

7.2.     Pircējs visus paziņojumus un jautājumus sūta, izmantojot E-veikala sadaļā “Kontakti” norādītos saziņas līdzekļus un adreses.

 

8.        Beigu noteikumi

8.1.     Pircēja un Pārdevēja attiecības regulē šie Noteikumi, kā arī Latvijas Republikas tiesību akti.

8.2.     Rodoties zaudējumam, vainīgais līgumslēdzējs atlīdzina otram līgumslēdzējam tiešos zaudējumus atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktiem.

8.3.     Strīdus risina sarunās. Ja neizdodas vienoties, strīdu risina Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

Drošības kods
Neatrodi meklēto?